Co jste nevěděli o anesteziologii, která zachraňuje životy. O uspávání pacientů promluvil přednosta Vladimír Černý

Přednosta Vladimír Černý
Přednosta Vladimír Černý
Foto: Se svolením Krajská zdravotní
Rudolf Šindelář | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 13. 8. 2021

Anesteziologie a intenzivní medicína je lékařský obor, bez jehož existence si dnes efektivní fungování péče o pacienta vlastně už nelze představit. Z tohoto pohledu je Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KAPIM) nejvýznamnějším zdravotnickým pracovištěm v Ústeckém kraji. Při pandemii v průběhu uplynulého roku a půl soustřeďovala a léčila pacienty s nejtěžším průběhem nemoci COVID-19. Pro ŽivotvČesku.cz poskytl rozhovor přednosta kliniky Vladimír Černý, a to zejména, jakým vývojem v současnosti obor prochází vývojem.

Pane profesore, také anesteziologie a intenzivní medicína jako lékařský obor prochází v posledních desetiletích poměrně dramatickým vývojem, zkvalitňuje se zdravotnická technika, objevují se nové postupy. Jak lze popsat její odbornost, čím se zabývá?

Víte, anesteziologie a intenzivní medicína je lékařský obor, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým zkoumáním anesteziologické, resuscitační, intenzívní a perioperační péče; přitom úzce spolupracuje s dalšími operačními i neoperačními obory. To je asi důležité na začátku říct: jsme pro ostatní obor servisní, ale bez nás dnes většina klinických oborů, zejména těch chirurgických, nemůže péči o pacienta komplexně provádět. V kontextu intenzivní medicíny -  poskytujeme péči všem pacientům, u kterých hrozí nebo došlo k selhání základních životních funkcí.

O každém oboru v medicíně existují určité zažité představy. U mnoha lidí je mylně zafixován obraz anesteziologa jako lékaře, který »uspává« pacienta a kontroluje jeho stav při výkonu na operačním sále.

Nejprve lehce zabrousíme do historie. Náš obor se stal základním, tedy dvoustupňovým oborem teprve v roce 1971. Jmenoval se jinak – »Anesteziologie a resuscitace«. Předtím, od roku 1952 byl nástavbou, přičemž první atestace se uskutečnily o čtyři roky později, v roce 1956. Sestry se samostatnou specializací pro anesteziologickou a resuscitační péči máme od roku 1972. A teď k otázce. Anesteziologická a perioperační péče je soubor léčebných a diagnostických postupů, které umožňují provádět léčebné nebo diagnostické výkony operační i neoperační povahy v celkovém nebo regionálním znecitlivění. Péče je poskytována v celém perioperačním období a zahrnuje podíl na přípravě k výkonu, samotné zajištění v jeho průběhu a nezbytnou péči předchozí i navazující. Zjednodušeně jsou tu tedy: předoperační péče, anesteziologická péče (podávání anestézie, pozn. red.) a pooperační péče. Perioperační medicína je tudíž komplexní péče o pacienta, včetně jeho komplikujících onemocnění, v před-, per- a pooperačním období, a to včetně léčby pooperační bolesti. A pokud jde o ono »uspávání«, každý rok lékaři KAPIM provedou přibližně kolem 20 000 anestézií pro celé věkové spektrum pacientů, od novorozenců až po geriatrické.

Čeho v této specifické činnosti dosahujete nebo byste chtěli dosáhnout? Jaké jsou cíle perioperační medicíny?

Naší snahou je co nejlepší výsledek námi poskytované péče, v tom jsou ale všechny obory identické. Z pohledu pooperační a intenzivní péče je hlavním cílem obnovení pacientovy soběstačnosti, návrat do práce, obnovení běžných aktivit. V kontextu perioperační péče nám jde zejména o bezpečnost, maximální možný komfort pacientů, spolu se zkrácením doby jeho hospitalizace nejen na jednotce intenzivní péče, ale i v nemocnici jako takové. V neposlední řadě je to i prevence, minimalizace četnosti komplikací.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici je součástí Krajské zdravotní, a.s., a spolupracuje s anesteziologickými pracovišti v dalších šesti nemocnicích, které společnost spravuje a v podstatě s nimi tvoří celek…

Je to tak, Krajská zdravotní má pracoviště oboru anesteziologie a intenzivní medicína v sedmi nemocnicích. Pokud jde o porovnání počtů lůžek na jednotkách intenzivní péče v celém Ústeckém kraji s ostatními kraji včetně metropole, tak jsme na čtvrtém místě v České republice. V Ústeckém kraji máme celkem 400 intenzivních lůžek pro dospělé i dětské pacienty. V přepočtu na 100 000 obyvatel je to 48,7 lůžka, což region řadí v přehledu přesně doprostřed, na sedmé místo. V rámci programů center vysoce specializované péče v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem klinika úzce spolupracuje s Traumacentrem, kde se soustřeďují pacienti se závažným úrazem a Komplexním cerebrovaskulárním centrem, které v návaznosti na lokální iktová centra poskytuje superspecializovanou péči pacientům s cévní mozkovou příhodou. Úzce spolupracuje rovněž s Oddělením NIP/DIOP v Nemocnici Most s 27 lůžky určenými i pro následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči, které vrací pacienty zpět do života.

KAPIM se jako významné zdravotnické pracoviště v posledních letech neustále rozvíjí. V čem vidíte v tomto ohledu zásadní momenty?

Klinika uskutečňuje program rozvoje s cílem přeměny v moderní akademické a klinické pracoviště srovnatelné s pracovišti obdobné velikosti v České republice i v zahraničí. KAPIM dnes představuje dynamicky se rozvíjející pracoviště, které se kvalitou a objemem poskytované péče a systémem vzdělávání pro mladé lékaře řadí mezi nejvýznamnější centra v Česku. Mezi rozvojové projekty pracoviště patří ECMO centrum Ústeckého kraje«, Centrum pro léčbu zástavy krevního oběhu a Oddělení perioperační medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Může se prezentovat řadou úspěchů a má všechny předpoklady uskutečňovat svůj rozvojový program i v následujících letech. Myslím si, že výsledky mě opravňují říct, že KAPIM již dnes v řadě kvalit dosahuje vynikající úrovně srovnatelné s významnými evropskými pracovišti.

Nelze opomenout, že ústecká KAPIM je také významným centrem vzdělávání. Jak vysoko hodnotíte jeho úroveň?

Moderní strukturovaný systém postgraduální výuky svou kvalitou je v řadě aspektů srovnatelný se zeměmi Evropské unie. Všechny náklady spojené s povinnými požadavky na vzdělání jsou mladým lékařům hrazeny. Klinika je výukovým pracovištěm Anesteziologie a intenzivní medicíny Insitutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Kurzy regionální anestézie mají dlouholetou tradici a patří k nejlepším v České republice. KAPIM se též profiluje jako významné výukové centrum pro využití ultrazvukových metod jak v anesteziologii, tak intenzivní péči. Klinika disponuje i moderním simulačním centrem umožňující simulační kurzy základní a rozšířené resuscitace. Je nositelem plné akreditace pro specializační vzdělávání v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína. Mladým lékařům, včetně absolventů, nabízí atraktivní možnost rychlého profesního růstu bez nutnosti stáží v jiném zařízení, velký podíl samostatné práce i motivační program. KAPIM je také garantem a zajišťovatelem výuky předmětu Ošetřovatelská péče v intenzivní medicíně na Fakultě zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

A jak si klinika vede na poli vědecké činnosti?

Lze konstatovat, že vědecká činnost pracoviště se dynamicky rozvíjí. Lékaři kliniky se podílejí na realizaci řady významných výzkumných projektů, jejichž výsledky publikují a přednášejí v České republice i v zahraničí. Pro mladé lékaře s vědeckými ambicemi tak KAPIM představuje ideální místo pro získání zkušeností i realizaci vlastních výzkumných projektů pod odborným vedením. Impakt faktor odborných článků publikovaných v roce 2016 dosáhl 26,08. Mnozí lékaři kliniky mají zkušenost z renomovaných světových pracovišť. Někteří jsou též členy domácích i zahraničních odborných společností, aktivně se podílí na jejich činnosti a jsou členy jejich odborných orgánů na národní, evropské i celosvětové úrovni. Co se mezinárodního přesahu působení KAPIM týče, není bez zajímavosti, že klinika získala v minulosti příslib materiální i logistické podpory od vedení Krajské zdravotní, a.s., pro zapojení lékařů v Global Anaesthesia Outreach Programme, který se po odeznění pandemie COVID-19 budeme snažit obnovit. Lékaři kliniky tak budou mít možnost podílet se v rámci svého pracovního úvazku na zajišťování výuky a poskytování anesteziologické péče v rozvojových zemích.


Kdo je Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM:

Přednostou Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., je od roku 2014. V oboru anesteziologie a intenzivní medicíny pracuje od roku 1986. Předsedal České společnosti intenzivní medicíny a České společnosti ansteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kde byl i tři volební období místopředsedou. Má za sebou také dlouhodobou práci v oboru v zahraničí (USA, Saúdská Arábie, Kanada). Je iniciátorem a koordinátorem projektu Národního informačního systému anesteziologické péče při (NISAP) při Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.