Zmatek kolem roušek a dalších opatření. Kompletní přehled změn, co a kde je povoleno a zakázáno

Lidé mají v rozvolnění opatření často zmatek. Třeba v tramvaji se roušky nosit nemusí, oproti tomu v metru ano.
Lidé mají v rozvolnění opatření často zmatek. Třeba v tramvaji se roušky nosit nemusí, oproti tomu v metru ano.
Foto: Pixabay.com
Rudolf Šindelář | Redaktor
[email protected]
Publikováno: 2. 7. 2020

Řada lidí se přestala orientovat, jak to je aktuálně v souvislosti s nošením roušek a dalších opatření. Plošně se zrušila povinnost nošení roušek, a to od 1. července s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19. I přesto je řada lidí nosí, protože se domnívá, že povinnost nosit ochranu úst a nosu platí. Pojďme se tedy podívat, co aktuálně z opatření platí a co nikoliv.

Plošně po celé ČR platí nošení ochrany úst a nosu pro všechny návštěvy zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb

 • Návštěva maximálně 2 osob (pravidlo se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění)
 • Povinná ochrana nosu a úst

Plošně se od 1. července upravují pravidla provozu vybraných subjektů:

ve všech provozovnách:

 • jsou zákazníci informováni k dodržování odstupu 2 metry a žádáni o platbu artou
 • jsou pro zákazníky i zaměstnance umístěny dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (kliky, zábradlí, nákupní vozíky)
 • v případě prodeje nebaleného pečiva je zajištěno, aby v místě prodeje nedocházelo ke shlukování osob a místo bylo vybaveno pomůckami osobní hygieny
 • provozovny maloobchodního prodeje potravin se samoobslužným prodejem musí zákazníkům zdarma poskytovat jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce

farmářské trhy a jiné venkovní trhy:

 • provozovatelé zajistí odstupy mezi stánky nejméně 2 metry a umístí desinfekční prostředky u každého místa

knihovny:

 • pracovníci knihoven provádí hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami
 • u vstupu zákazníci provedou dezinfekci rukou i zákazníci, dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny

prodej oděvů a obuvi:

 • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou
 • při vracení oděvů v rámci reklamace se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží

holičství a kadeřnictví:

 • pokud má holič nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky
 • před začátkem poskytování služeb a po ukončení si holič vždy dezinfikuje ruce
 • povrchová dezinfekce včetně použitých kadeřnických pomůcek se provádí po každém zákazníkovi
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně

provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie

 • pokud má obsluha nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně
 • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka

divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy

 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali
 • v hledišti je nejvýše 1 000 diváků s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 (viz níže)
 • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry
 • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
 • ve vstupním prostoru a na toaletách jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
 • před zahájením představení je celý prostor určený pro diváky dezinfikován průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.)

stravovací služby

 • zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny

nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali
 • provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
 • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, toalety apod.
 • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny
 • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány
 • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny
 • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků

vnitřní sportoviště a související vnitřní prostory venkovních sportovišť

 • doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem
 • provozovatel průběžně dezinfikuje místa, kde se klienti vyskytují a zajistí dezinfekci rukou pro personál i klienty
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení
 • provozovatel upraví časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor
 • provozovatel zajistí co největší rozptýlení osob v šatnách a možnost dezinfekce rukou
 • provozovatel průběžně dekontaminuje místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce)
 • provozovatel zajistí úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu

provozovny činností, při kterých je porušována integrita kůže

 • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky
 • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou
 • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno

sauny

 • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem
 • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách
 • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření
 • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce
 • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky)
 • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení
 • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce
 • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky
 • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění
 • součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem

Platná protiepidemická opatření pro lokální ohniska se zvýšeným výskytem onemocnění COVID-19:

Hlavní město Praha

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • metro a jeho prostory,
  • vnitřní prostory při konání hromadných akcí nad 100 osob a vzdálenosti mezi účastníky menší než 1,5 metru.

Pozor, platí to i například pro prostory kin, divadel, koncertů a podobných zařízení; prakticky to znamená, že od 100 osob musejí mít návštěvníci roušky.

Moravskoslezský kraj

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • vnitřní prostory při konání hromadných akcí nad 100 osob,
  • osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti* při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru s výjimkou stravovacích služeb.

Povinnost pro přeshraniční pracovníky:

Předložení lékařského potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to 1x za 10 dní (test nesmí být starší než 4 dny).

Území obcí Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

 • Povinnost nošení roušek, platí pro:
  • všechny vnitřní prostory,
  • uvnitř motorových vozidel, např. veřejná doprava, taxi apod. (neplatí pro členy jedné domácnosti).
 • Povoluje se konání hromadných akcí do maximálního počtu 100 účastníků (v maximálně 5 sektorech po 100 účastnících), a to venku i uvnitř.
 • Uzavření prostor společného stravování mezi 23:00 – 8:00 hodin.
 • Zákaz návštěv v nemocnicích a lůžkových zařízení sociálních služeb.
 • Vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení.
 • Testování zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů.
 • Testování nových pacientů při příjmu ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů.
 • Omezení příjmu osob do zařízení sociálních služeb v pobytové formě (s výjimkou osob, které mají lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny).
 • Omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn.
 • Na přírodních a umělých koupalištích se ve stejný čas povoluje nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostorů přístupných návštěvníkům.

(zdroj: mzcr.cz)

Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.